सामान्य हिंदी व्याकरण नोट्स

विलोम Antonyms

( ख )

शब्दविलोमशब्दविलोम
खिलनामुरझानाखुशीदुख
खेदप्रसन्नताख्यातकुख्यात
खगोलभूगोलखुलाबन्द
खंडनमंडनखलसज्जन
खाद्यअखाद्यखीझनारीझना
खराखोटा

( ग )

शब्दविलोमशब्दविलोम
गोचरअगोचरगमनआगमन
गद्यपद्यग्राम्यशिष्ट
गम्भीरवाचालगृहीतत्यक्त
गणतन्त्रराजतन्त्रगृहीत्यागी
गेयअगेयगर्मीसर्दी
गीलासूखागहराछिछला
गुणदोषगरीबअमीर
गुप्तप्रकटगुरुशिष्य
ग्रस्तमुक्तग्राह्यत्याज्य
गगनपृथ्वीगरलसुधा
गृहस्थसंन्यासीगतआगत
गुणदोषगमनआगमन
DsGuruJi HomepageClick Here